Životný cyklus produktov ESET

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úvod

Cieľom tohto dokumentu je predstaviť postupy a politiky týkajúce sa životného cyklu našich produktov, ako aj politiky poskytovania podpory pre jednotlivé produkty určené pre domácnosti. Aby sme sa uistili, že naši zákazníci majú zabezpečenú najlepšiu možnú ochranu, chceme všetky zúčastnené strany informovať o procese ukončenia životného cyklu produktov transparentným a predvídateľným spôsobom.

V tomto dokumente o životnom cykle produktov sme definovali kategórie produktov a pre každú z nich sme vytvorili politiku poskytovania podpory. Nové politiky poskytovania podpory sa uplatňujú spätne aj na existujúce produkty a verzie, pričom stále rešpektujeme predchádzajúce záväzky, ktoré sme zákazníkom dali. V záujme zachovania konzistencie sa tieto politiky budú prísne uplatňovať na všetky budúce vydania.

Predstavujeme tiež šablónu, ako pristupovať k číslovaniu verzií našich produktov, a vypracovali sme nové usmernenia.

biz-icon_16x16 Kliknutím sem si zobrazíte politiku životného cyklu produktov ESET určených pre firmy.